Chia sẻ cơ bản sử dụng machine learning để giải quyết bài toán.

26/05/2019 by

Chia sẻ cơ bản sử dụng machine learning để giải quyết bài toán.

ml

– Bước 1: bạn cần định nghĩa được model, bao gồm đầu vào, đầu ra, và hàm dự đoán, ở đây ví dụ là linear function y = ax + b, với deep learning là non-linear.

17498924 1895698934017353 2209402917221633354 n - Chia sẻ cơ bản sử dụng machine learning để giải quyết bài toán.
– Bước 2: bạn cần tính được sai lệch giữa đầu vào và đầu ra, ở đây gọi là loss, và cần optimize loss, ví dụ sử dụng đạo hàm [gradient descent optimizer], về cơ bản gọi là lim(y) = delta(y)/delta(x), sẽ tiến đến giới hạn.

17425107 1895698954017351 1053464365921497309 n - Chia sẻ cơ bản sử dụng machine learning để giải quyết bài toán.
– Bước 3: bắt đầu quá trình train, về cơ bản là bạn có 1 không gian gồm số mẫu, và size của mẫu, là bộ số input_size + num_epchos, thực hiện việc tính giá trị loss và optimize nó tính lại được trọng số a,b của hàm prediction, quá trình này là estimator của learn phrase, khi đó giá trị loss này thường là rất nhỏ.

17436113 1895698977350682 1339194012827067551 o - Chia sẻ cơ bản sử dụng machine learning để giải quyết bài toán.

Techtalk via thanhtupham

– Bước 4: thực hiện việc nhận dạng là đưa vào 1 input khác với số lặp ví dụ là 1, xét ví dụ là nhận dạng số, mảng loss của ta là mảng 10 phần tử, thì sẽ lấy giá trị loss nhỏ nhất tại vị trí của số tương ứng, đầu vào sẽ coi như là mảng 10 phần tử, số 1 tương ứng với [0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0]. Mạng có hidden layer đặt tên là bias.

0 comments

Chia sẻ cơ bản sử dụng machine learning để giải quyết bài toán.